#StreetSmartSolutions

TID FÖR RÄKNING

Vill ni ha möjlighet att följa upp årets användning av gång – och cykelvägar bör ni komma igång nu.

Amparo Solutions är marknadsledande på räkning av cyklister och fotgängare i såväl stadsmiljö som friluftsmiljö.

Vi kan hjälpa dig oavsett om ditt projekt är stort eller litet, provisoriskt, mobilt eller permanent.

#tidförräkning

Antal räknade cyklister i Sverige i år:

VÄG

Smarta system för räkning och säkerhet som effektiviserar och förenklar

Verktyg för trafikräkning, hastighetsanpassning och trafiksäkerhet är centrala för alla väghållare. Amparo Solutions är specialiserade på automatiserade lösningar som ger tillgång till rätt information i rätt tid och som ökar säkerheten när det verkligen behövs. Detta är avgörande för effektiv trafik- och stadsplanering samt skapar förutsättningar för kostnadseffektiva investeringar.

Amparo Solutions har varit verksamma inom väginfrastrukturområdet sedan 2007 och är marknadsledande på områden som Cykelräkning, Radarbaserad fordonsräkning och Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

 

Mer info Produkter

 

Exempel på Lösningar:

 • Tillfällig och Fast cykelräkning för planering och uppföljning
 • Tillfällig och Fast fordonsräkning för planering och uppföljning
 • Hastighetsdisplayer för hastighetsanpassning och ökad trafiksäkerhet
 • ALPR-lösningar för accesskontroll, restider och resemönster
 • Varningssystem för oskyddade trafikanter på övergångsställen och busshållplatser
 • Mätinstrument för hastighetsövervakning och tillfälliga kontroller
 • Ursprung/Destination-projekt inom såväl cykeltrafik som fordonstrafik
 • Parkeringssystem med automatisk övervakning

 

Fördelar:

 • Automatiserade lösningar med låga driftskostnader
 • Marknadsledande noggrannhet på trafikdata
 • Kostnadseffektiva och skalbara system
 • Enkel installation och hantering
 • Ledande varumärken och lösningar

 

PERSON- & BESÖKSRÄKNING

Räkna fotgängare i stads-, frilufts- samt inomhusmiljö och skapa förståelse för antal och beteende

Räkning av fotgängare och besökare skapar möjligheter att utforska användningen av gångstråk, vandringsleder, parker och idrottsanläggningar. Samtidigt ger information om hur gångtrafiken flödar i en stadsmiljö underlag för affärsetableringar, centrumutveckling och handel. Besöksräkning inomhus ger värdefull information om besökarantal på utställningar, sevärdheter och publika institutioner.

På Amparo Solutions kan vi hjälpa till med att räkna fotgängare och besökare både utomhus och inomhus. Såväl tillfälligt som permanent. Våra produkter är utvecklade för att klara av de olika krav som ställs oavsett om det handlar om noggrannhet, strömförsörjning eller underhållsfrihet.

 

Mer info Produkter

 

Exempel på Lösningar:

 • Personräkning längs vandringsleder
 • Besöksräkning på museer och utställningar
 • Flödesmätningar av fotgängare i stadskärnor
 • Besöksräkning vid turistmål och utflyktsmål
 • Tillfällig eller Permanent räkning

 

Fördelar:

 • Automatiserade lösningar med låga driftskostnader
 • Kostnadseffektiva och skalbara system
 • Enkel installation och hantering
 • Marknadsledande noggrannhet

 

 

INDUSTRI

Förbättra lönsamheten genom att effektivisera trafikflödet och öka trafiksäkerheten

Trafiksäkerhet, accesskontroll och trafikövervakning är viktiga faktorer för att skapa en god arbetsmiljö samt ett smidigt transportsystem på arbetsplatser och industriområden. Effektiva trafikflöden och hög trafiksäkerhet minskar väntetider och olyckor vilket skapar förutsättningar för minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Amparo Solutions har hjälpt flera små och stora industrier att öka trafiksäkerheten eller förbättra trafikflödena med hjälp av innovativa tekniska lösningar. Vi kan även hjälpa industriföretag i utvecklingsarbetet av egna produkter inom det transporttekniska området.

 

Mer info Produkter

 

Exempel på Lösningar:

 • Hastighetsdisplayer för hastighetsanpassning och ökad trafiksäkerhet
 • Mätinstrument för hastighetsövervakning och tillfälliga kontroller
 • Varningssystem i konfliktpunkter med korsande trafik
 • Informationsdisplayer för information till personal och besökare
 • Skyddsutrustning för arbete på eller vid Järnvägsspår
 • Parkeringssystem med automatisk övervakning

 

Fördelar:

 • Automatiserade lösningar med låga driftskostnader
 • Kostnadseffektiva och skalbara system
 • Enkel installation och hantering
 • Hög effekt per investerad krona
 • Ledande varumärken och lösningar

 

JÄRNVÄG

Säkerställ hög driftsäkerhet och trafiksäkerhet samt optimera livscykelkostnaden

Kostnaderna för drift och underhåll av järnvägsnätet ökar kraftigt på grund av ökande trafik och tidigare eftersatt underhåll. Nya systemlösningar med fokus på såväl säkerhet som livscykelkostnad skapar förutsättningar för effektivare underhållsinvesteringar som skapar minskade kostnader över tid.

Höga säkerhetskrav ställer höga krav på såväl produkter som leverantörer. Genom samarbetet med företaget Schweizer Electronic AG erbjuder Amparo Solutions järnvägs- och spårvägsapplikationer för plankorsningar och säkra spårarbeten. Fokus ligger på smarta, säkra och effektiva lösningar vilka baseras på ny och marknadsledande teknik som leder till låg livscykelkostnad.

 

Mer info Produkter

 

Exempel på Lösningar:

 • Plankorsningsutrustning
 • System för Hinderdetektion
 • Varningssystem för arbete på spår

 

Fördelar:

 • Säkerhetsklassade lösningar enligt internationell standard
 • Driftsäkra och underhållsfria lösningar
 • Låg livscykelkostnad
 • Kostnadseffektiva och skalbara system
 • Hinderdetektorsystem för ökad säkerhet